Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.)

„Чл. 18а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата е преустановено, след заповед на министъра на образованието и науката педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите.

(2) Педагогическото взаимодействие по ал. 1 подпомага придобиването на компетентностите по чл. 28, ал. 2, като използваните ресурси се избират от педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата.

(3) Продължителността на педагогическото взаимодействие с дете по ал. 1 се определя от педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата, но не може да надвишава 30 минути дневно.

(4) Проследяването на постиженията от осъщественото педагогическо взаимодействие по ал. 1 се извършва чрез наблюдение от страна на педагогическите специалисти и чрез обсъждане с родителите.

(5) В периода на провеждане на педагогическото взаимодействие по ал. 1 на децата не се пишат отсъствия.“

 • 7. В чл. 21 се създава ал. 4:

„(4) Детската градина и училището осигуряват игри на открито за децата от всички възрастови групи поне два астрономически часа дневно при целодневна организация и поне един астрономически час дневно при полудневна организация винаги когато климатичните условия позволяват това.“

 • 8. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 3 думата „подготвителна“ се заличава, а думите „на детето“ се заменят с „на децата, които ще постъпят в първи клас през следващата учебна година“.
 2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Родителите, които желаят децата им да постъпят в първи клас от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето, уведомяват за това директора на детската градина най-късно до един месец преди края на учебното време.“

 1. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
 • 9. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Досегашният текст става ал. 1.
 2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Детската градина изработва и прилага модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина, който е неразделна част от Правилника за дейността на детската градина.

(3) Моделът по ал. 2 задължително включва краткосрочно присъствие на родителите в детската градина. Продължителността на присъствието на родителите, както и дейностите, в които могат да участват, се определят предварително на индивидуални срещи между учителите и родителите.“

Преходни и заключителни разпоредби

 • 10.Отсъствията на децата по чл. 10, ал. 1 през учебно време по семейни причини за учебната 2020 – 2021 година са допустими за не повече от 20 дни при условията на чл. 10, ал. 2.
 • 11.(1) През учебната 2020 – 2021 година родителите на деца, записани в съответната детска градина/училище, могат да подадат заявление за включване на детето в самостоятелна организация по чл. 18, ал. 1 до директора на детската градина/училището от 1-во до 5-о число на всеки месец.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

 1. декларация, съдържаща данни за детето и родителите – трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес; при подаването й се представят оригиналът на акта за раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на декларираните данни;
 2. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
 3. списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.

(3) Експертната комисия в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 и анализ на документите по ал. 2 одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна организация.

(4) На местата на децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, не може да бъдат приемани други деца, които да посещават детската градина или съответно училището.

(5) Експертната комисия има право да откаже включването в самостоятелна организация, когато не е предоставен някой от документите по ал. 2 или няма осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие.

(6) Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, при условия и ред, определени в Правилника за дейността на детската градина.

 • 12.Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
 • 13.Разпоредбата на § 2 се прилага при условията на § 16 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.).

Министър: Красимир Вълчев

7054