Състав

 • Председател на управителния съвет: Валентин Вълев Митев
 • Благовест Руменов Михайлов
 • Саийд Мохамед Тизини
 • Член на управителния съвет: Радинка Денева Илиева
 • Член на управителния съвет: Галина Боянова Стоилова
 • Член на управителния съвет: Стела Божидарова Вълева – Чекелезова
 • Член на управителния съвет: Любомир Мариов Владимиров
 • Член на управителния съвет: Десислава Сашкова Кирчева
 • Галина Боянова Стоилова
 • Елена Райчева Ватрачка
 • Емилия Здравкова Стаменова
 • Анелия Димчова Матеева
 • Боряна Цветкова Цветкова-Василева
 • Мая Йорданова Петрова
 • Мария Димитрова Пътникова
 • Гергана Ангелова Ангелова
 • Гергана Лазарова Петкова
 • Камелия Григорова Стоянова

Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЛИЛИЯ 81”

 1. Общи положения
  Чл. 1. (1) С настоящия устав се създава правна уредба на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  (2) Сдружението има статут на юридическо лице с наименование “РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЛИЛИЯ 81”.
  Седалище и адресът на Сдружението е: гр. София, общ. “Възраждане“, ул. “Одрин“ 62.