В целодневна детска градина „Лилия 81” има изградено и функциониращо родителско настоятелство.. То е регистрирано през 2007 г. като “Родителско настоятелсктво при обединено детско заведение Лилия 81” с цел подпомагане и подобряване ежедневието на децата и активно участие на родителите в дейността на градината, както и търсене на алтернативни пътища за обновяване на материалната база в детската градина.

Настоятелството е винаги „отворено” към родителите за постъпване на нови членове, които се приемат на Общо събрание.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

m

Състав

 • Председател на управителния съвет: Валентин Вълев Митев
 • Член на управителния съвет: Малинка Замфирова Митевска
 • Член на управителния съвет: Милена Владимирова Владимирова
 • Член на управителния съвет: Веселина Илиева Владова
 • Член на управителния съвет:Стела Божидарова Вълева- Чекелезова
 • Галина Боянова Стоилова
 • Елена Райчева Ватрачка
 • Емилия Здравкова Стаменова
 • Анелия Димчова Матеева
 • Боряна Цветкова Цветкова-Василева
 • Мая Йорданова Петрова
 • Мария Димитрова Пътникова
 • Гергана Ангелова Ангелова
 • Гергана Лазарова Петкова
 • Камелия Григорова Стоянова

Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЛИЛИЯ 81”

 1. Общи положения
  Чл. 1. (1) С настоящия устав се създава правна уредба на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  (2) Сдружението има статут на юридическо лице с наименование “РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЛИЛИЯ 81”.
  Седалище и адресът на Сдружението е: гр. София, общ. “Възраждане“, ул. “Одрин“ 62.