Декларация

От………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………

ЕГН……………………………………… Адрес………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………. телефон……………………………………………..

GSM……………………………………………………………………… ЛК No………………………………………………………………..

Издадена на…………………………………………………………… от…………………………………………………………………….

С настоящата декларация изявявам желание да членувам в Сдружение с нестопанска цел „Родителско настоятелство при ОДЗ Лилия 81“. Запознат/а съм с устава на сдружението и желая да съдействам за осъществяване на неговите цели.

Дата: …………………………..

Гр. София                                                                                                                                         Декларатор: ……………………….