lily

Уважаеми родители,

С пожелание за успешна нова учебна година  обръщаме Вашето  внимание към  следното:

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

–          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

От ръководството

 Екипът на Детска градина №81  „Лилия ” работи по програмната система реализирана съвместно с издателство „Изкуство ” , одобрена от МОН,  за постигане на  държавните образователни стандарти за предучилищно образование и подготовка. Предложената система отговаря на съвременните педагогически тенденции и образователните стратегии, изискващи формирането на личности, които бързо се приспособяват към нова среда. Доминира идеята за цялостно развитие на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности в средата, в която живее и се развива.
Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак. Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой педагогически ситуации по различните образователни направления.

I група – 3  години
II група – 4 години
Подготвителна група 5 години
Подготвителна група 6  години

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Български език и литература
Математика
Музика
Околен свят
Изобразително изкуство
Конструиране и технологии
Физическа култура

Базирайки се на традициите в българското образование и европейските стандарти за предучилищно образование в нашата работа са залегнали следните цели:
• Опазване живота и здравето на децата чрез здравословно и рационално хранене, активен двигателен режим, игри и престой на открито.
• Изграждане на привлекателна, разнообразна и мобилна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание
• Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца.
• Диференциране на грижата за децата, съобразно потребностите и интересите им.
• Гарантиране правото на детето за избор в различни дейности.
• Формиране на културни и национални ценности.
• Прилагане на разнообразни образователни техники за преодоляване на детската агресия.
• Осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на очакваните резултати описани в Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.