Екипът на Детска градина №81  „Лилия ” работи по програмната система реализирана съвместно с издателство „Изкуство ” , одобрена от МОН,  за постигане на  държавните образователни стандарти за предучилищно образование и подготовка. Предложената система отговаря на съвременните педагогически тенденции и образователните стратегии, изискващи формирането на личности, които бързо се приспособяват към нова среда. Доминира идеята за цялостно развитие на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности в средата, в която живее и се развива.
Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак. Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой педагогически ситуации по различните образователни направления.

I група – 3  години
II група – 4 години
Подготвителна група 5 години
Подготвителна група 6  години

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Български език и литература за деца
Математика
Музика
Социален свят
Природен свят
Изобразително изкуство
Конструктивно- техническа и битова дейност
Физическа култура
Игрова култура

Базирайки се на традициите в българското образование и европейските стандарти за предучилищно образование в нашата работа са залегнали следните цели:
• Опазване живота и здравето на децата чрез здравословно и рационално хранене, активен двигателен режим, игри и престой на открито.
• Изграждане на привлекателна, разнообразна и мобилна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание
• Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца.
• Диференциране на грижата за децата, съобразно потребностите и интересите им.
• Гарантиране правото на детето за избор в различни дейности.
• Формиране на културни и национални ценности.
• Прилагане на разнообразни образователни техники за преодоляване на детската агресия.
• Осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на очакваните резултати описани в Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.