ДЕТСКА ГРАДИНА №81 „ЛИЛИЯ“ гр. София, ул.“Одрин“ №62, тел./факс:02/829-12-99; email: odz81@abv.bg

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ № 81 „ЛИЛИЯ“
ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, и чл.9 от Наредба № 5 /03.06.2016 на МОН за предучилищното образование във връзка с чл. 6 и чл. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с решение №135 на СОС по протокол № 30/06.04.2017 в сила от 06.04.2017 г. изм. и доп. с Решение №795 по Протокол №45/21.12.17г. на СОС изм.и доп.с Решение №166 по Протокол №13 от 14.05. 2020.г.за тяхното изменение и допълнение, утвърдени от Кмета на СО и Решение на Педагогически съвет, след проучване на желанията от страна на родителите по групи и Директора на ДГ №81“ Лилия“.
ОБЯВЯВА:
КОНКУРС по документи за допълнителна образователни дейности в Детска градина № 81 „Лилия“, град София, извън основните форми на педагогическо взаимодействие, при спазване на следните процедурни правила:
⦁ ОПИСАНИЕ НА ДОД
Настоящата обява е за провеждане на конкурс за избор на изпълнители за ДОД в Детска градина № 81, град София, за учебните 2023/2024г. и 2024/2025г.
Английски език;
Йога за деца;
Плуване;

⦁ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
ДОД се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.
⦁ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
⦁ Списък на документите.
⦁ Заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес.
⦁ Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, комисията прави справка за актуално състояние на кандидата. Участник, който е сдружение с нестопанска цел, следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава (устройствения правилник) на дружеството, в случаите, когато участникът не е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
⦁ Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и т. 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от съответния педагогически специалист.
⦁ Валидно свидетелство за съдимост от всеки един преподавател.
⦁ Референции от институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД – до 5 на брой. Изискването не се прилага за ново регистрирани фирми.
⦁ Проект на договор (Приложение № 1), в който се попълват наименованието, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.
⦁ Оферта, която трябва да съдържа:
а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД в Детска градина № 81“Лилия“.
б) Документи, удостоверяващи професионална квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД – дипломи, удостоверения, сертификати.
в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват ДОД в Детска градина № 81 „ Лилия“- копия от трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ.
г) Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български
език.
д) Индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД.
⦁ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
⦁ Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД – максимален брой точки 25.
Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите:
а) за степен бакалавър, , пряко свързана с определената ДОД – 5 точки.
б) за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД – 10 точки.
в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД, (напр. професионално-квалификационна степен, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени) – 15 т.
При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметичната стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

⦁ Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в Детска градина № 81“ Лилия“, доказан с посочените в раздел III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, чл.10,ал. 8, б. „б”от настоящата обява документи – максимален брой точки 25.
Максималният брой точки се образува по следните показатели.
а) при липса на професионален опит – 5 точки.
б) до 3 години – 10 точки.
в) над 3 години – 25 точки.
При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметичната стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделят на броя предложени преподаватели.
3.Ресурсно обезпечаване на определената ДОД- максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели.
а) осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на кандидата -10т.
б) материално – техническо обезпечаване на обучението, което е за сметка на кандидата – 15т.

⦁ Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие според възрастта на детето – максимален брой точки 10.
Броят точки се определя по следната формула:
Цена на ДОД = Най-ниската предложена цена х 10=
Цената, предложена от съответния участник
ДОД – допълнителна образователна дейност.
Продължителността на занятията по възрастови групи се определят съгласно изискванията на чл. 25 от Наредба 5/03.06.2016 година за предучилищното образование.

⦁ Социална отговорност (деца, ползващи безплатно обучение) – максимален брой точки 15.
Максималният брой точки се образува по следните показатели.
⦁ дете с починал/и родител/и – 4т.,
⦁ дете със специални образователни потребности – 5т.
⦁ когато две деца от едно семейство, включени в една и съща ДОД , таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление- 3т.
⦁ дете с изявени дарби в областта на определената ДОД (до 10 % от записаните деца) – 3т.
⦁ НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРА
⦁ Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на Детска градина № 81 „ Лилия“.
⦁ В комисията участват представители на детската градина, районната администрация, Обществения съвет и Родителското настоятелство. При отваряне на пликовете имат право да присъстват всички кандидати за съответната ДОД или упълномощени от тях лица. Всички документи, които се намират в плик „А” и в плик „Б” се подписват на всяка страница от двама членове на комисията. Всеки кандидат, който желае да присъства на отварянето на пликовете може да подписва документите на другите кандидати. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
⦁ Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на ДГ № 81“ Лилия“.
⦁ Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта.
⦁ Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет-страницата на детската градина, на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация.
⦁ Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока няма подадена оферта, конкурсът се прекратява със заповед на директора на ДГ № 81“ Лилия“.
⦁ Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика.
В плик „А“ се поставят документите, посочени в настоящата обява в раздел III НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, по чл.10от ал.1 т. до ал.7, включително.
В плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията в настоящата обява в раздел III НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ,чл.10, ал. 8.
Двата плика се поставят в един голям, бял, запечатан плик, който се завежда в Детска градина № 81“ Лилия“.
⦁ При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се изписва наименованието/името на кандидата, определената ДОД, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.
⦁ Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, които не е представил някой от документите, посочени в настоящата обява в раздел III НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, от чл.10,от ал. 1 до ал .7, включително.
⦁ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
⦁ Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на ДГ №81 „Лилия“ с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола, подлежат на контрол от директора на ДГ № 81“Лилия“.
⦁ „В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на детската градина издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
⦁ Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.
⦁ Всеки участник участвал в конкурса има право да получи копие от протокола на комисията.
⦁ В срок от три работни дни от получаване на протокола директорът на ДГ № 81“ Лилия“ издава заповед за определяне на спечелилите конкурса кандидати. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. В заповедта може да бъде допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60 от Административно процесуалния кодекс. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда Административно процесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на 14-дневния срок за обжалване директорът на ДГ № 81“Лилия“ сключва договор със спечелилия конкурса участник.
⦁ Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет страницата на ДГ № 81“Лилия“, град София.

⦁ СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
⦁ Срок за подаване на документите: от 22.05.2023 г. до 31.05.2023 г. включително, от 8:30 ч. до 16:00 ч.
⦁ Място за подаване на документите: Детска градина № 81“ Лилия“, гр. София пощенски код 1303, район „Възраждане“, ул. „Одрин“ № 62. Дата и място на провеждане на конкурса 08.06.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Детска градина № 81“Лилия“ , гр. София пощенски код 1303, район „Възраждане“, ул. „Одрин“ № 62.

Директор:
        /Радинка Илиева/