ДЕТСКА ГРАДИНА No81 „ЛИЛИЯ“
Гр. София, ул. Одрин No62, тел:02/8221882; 02/8291299; odz81@abv.bg

 1. Наименование на административната услугаИздаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:– Закон за предучилищното и училищното образование – (чл.72)

  –  Наредба за предучилищното образование – (чл.36)

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

–  Директорът на училището/детската градина.

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

        5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Безсрочен.
 2. Такси или цени:

Не се дължат.

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:Регионално управление на образованието (РУО)

  Министерство на образованието и науката (МОН)

 2. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:Отказът се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд.
 3. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:odz81@abv.bg
 4. Начини за получаване на резултата от услугата:Лично от родител/ настойник на детето/ ученика чрез упълномощено лице.