ДЕТСКА ГРАДИНА No 81 „ЛИЛИЯ” СОФИЯ – РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:Е. РАЙЧЕВА

ГОДИШЕН ПЛАН НА
ДГ No 81 „ЛИЛИЯ”
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Анализ на състоянието и дейността на детската градина през учебната 2017/2018 година.

Цялостната дейност на ДГ No81 „Лилия” бе насочена към изпълнение на годишния комплексен план, превърнал се в управленско решение за педагогическия и непедагогическия екип на детската градина. С активното участие на всички служители от детската градина, планът бе изпълнен при активно и коректно взаимодействие между членовете на екипа от детската градина, родителите, обществените организации, училищното настоятелство и другите органи и организации, с които детската градина е във взаимни връзки и отношения.

Реализирането на основната цел през изминалата учебна година, определена в годишния комплексен план, бе осъществено при възможно ефективно използване на материалните фактори и средства, и с прилагането на педагогическите похвати, прийоми, методи, принципи и условия за това.

В Детска градина No 81 „Лилия” район „Възраждане” бе оптимизирана системата на организация по всички видове дейности, както и съответстващата й такава за съгласуваност и отчетност на резултатите; осигурено бе единство и непрекъснатост на възпитателно-образователната работа в десетте групи през отчетния период.

Екипът от учители отговорно подхождаше и изпълняваше професионалните си задължения и ангажименти през цялата учебна година. На всички учители, назначени на различните учителски длъжности – учител, старши учител и главен учител – бе осигурена творческа среда за възможно най-доброто развитие на децата. За децата се грижеше квалифициран персонал от 18 души педагогически персонал и 20 души непедагогически персонал.

През учебната 2018 – 2019 година в детското заведение отварят врати 8 градински и две яслени групи.

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

Мисията на Детска градина No 81 „Лилия“ е:

 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
 • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е

  значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

  ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

  Детска градина No 81 „Лилия“ да бъде:

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за 2–7-годишните деца, която гарантира тяхното умствено,

  емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество,

  педагогическа информация.

 •  Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

І. ОСНОВНА ЦЕЛ

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

Подцели:

1. Създаване на екип за иновационен опит в детската градина, изграждане на гъвкава квалификационна система. Тези екипи да се мултиплицират в различна вариантност и това да е крачка напред за повишаване качеството на работа в цялата градина – ориентация към успех.

2. Да се постави на принципно нова основа методическата работа в детската градина чрез сформиране на екип за иновационни практики и превръщане на детската градина в методически център за иновационни практики.

3. Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности:

– на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи);
– на учителите (работна среда, работно поле за изява).
4. Иницииране на нов стил на управление за търсене и намиране на „образователни ниши“, за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда; за стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите и др.

5. Интегриране на деца със специални образователни потребности и на „нестандартните деца“.

6. Активизиране работата на родителската общност.

МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА

1. Повишаване на педагогическата квалификация на учителите. Разгръщане на творческия потенциал и компетентност на педагогическия екип.

 1. Сътрудничество с образователни и културни институции. Обмяна на опит.
 2. Работа със семейството.

ЗАДАЧИ

1. Установяване демократичен дух на хуманност и зачитане достойнството на личността като поведение и общуване в детското заведение.
2. Осигуряване на максимално добри здравно – хигиенни, материални и педагогически условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата, съобразно поставената цел и ДОС.
3. Осигуряване на творческа среда на сътрудничество със семейството, училището и обществеността.
4. Личностно, интелектуално и социално развитие на детето с оглед системна му подготовка за училище.

ОРГАНИЗАЦИЯ

1.Брой деца: – по капацитет – 290 – по списък – 265

2. Брой на групите: – по капацитет – 10 – утвърдени – 10

З. Педагогически ресурс: – Учители – 1
– Старши учители – 14

– Главен учител – 1
– Учител по музика – 1

ІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ

1. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1.1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ГРУПИ ЗА 2018/2019г. Яслена група А „Звездичка”

Мед. сестра Цветанка Николова

Мед. сестра Василка Велкова

Пом. възпитатели Петя Сертова, Кремена Касим

Яслена група Б „Смърфовете”

Мед. сестра Стефка Лазарова
Мед. сестра Катя Стоянова Пом.възпитатели Румяна Георгиева,

Група I а „Пчеличка”

Учители: 1. Емилия Маринова, 2. Ирина Инкьова пом. възпитател – Моника Симеонова

Група I б „Усмивка”

Учители: 1. Наталия Веселинова, 2. Николина Иванова пом. възпитател – Владимира Грозева

Група I в „Веселушко”

Учители: 1. Йорданка Григорова 2. Мария Мирчева 3.Марияна Петкушева Пом. възпитател Маргарита Господинова

Група ІІ а „Мики Маус”

Учители: 1. Анастасия Шалева 2. Станка Германова Пом.възпитател Тодорка Борисова

Група ІІ б „Дъга”

Учители: 1. Анелия Матеева 2. Василка Карагьозова Пом.възпитател Диана Маринова

Група ПГ 5а „Маргаритка”

Учители: 1. Светлана Асенова 2. Весела Иванова Пом.възпитател Елена Иванова/ Весела Петрова

Група ПГ5 б „Слънчице”

Учители: 1. Галина Стоилова 2. Снежана Станоева Пом.възпитател Юлия Борисова

Група ПГ6 „Мечо Пух”

Учители: 1. Димитрина Модева 2. Венета Чолакова Пом.възпитател Росица Симонова Учител по музика – Елена Водеваотг.

ДИРЕКТОР

срок: м. септември 2018

1.2.Осигуряване на задължителната документация и спазване изискванията за правилното й водене.

отг. Директор;учители по групи

срок: септември 2018;

1.3. Осигуряване изпълнение на държавните образователни стандарти за предучилищно образование по Наредба No5/03.06.2016г..

отг. Учители по групи

срок: текущ

1.4. Осигуряване на задължителния безплатен набор от книги на избраното издателство “ Изкуство“ за двете трети групи ПГ В(5г.) и четвърта възрастова група ПГ(6г).

Отг. Директор

Срок : м. Септември

1.5.Организиране графика и записването на децата в часовете за допълнителни педагогически услуги, заявени от родителите.

 •  Английски език
 •  Плуване
 •  Футбол
 •  Народни и модерни танци
 •  Приложни изкуства
 • Йога

отг. Председател на синдикат, учители по групи

срок:30.09.2018 г.

1.6.Изготвяне на всички графици и поставяне на информация в методичния кабинет.

отг. Главен учител и председател на синдикат

срок: постоянен, текущ

1.7.Задълбочено провеждане и отразяване на проведените диагностични процедури по всички образователни направления на всяко дете.

отг. Главен учител и учители по групи

срок: октомври 2018г. и май 2019г.

1.8.Създаване на нови интериорни решения, съобразени с възрастовата група.

отг. Учители по групи

срок: 15.10.2018г.

1.9.Осъвременяване и обогатяване на базата.

отг. Директор и учители по групи

срок: текущ, през цялата година

2. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

2.1. ЦЕЛИ

2.1.2.. Актуализиране на знанията в областта на субект-субектните взаимодействия в предучилищното образование.
2.1.3. Придобиване на нови компетентности в съвременните тенденции за педагогическо взаимодействие на децата от предучилищна възраст

2.2.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
2.2.1. Да се разработи система за квалификационна дейност в детската градина.

2.2.2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит.

2.2.3. Квалификационната дейност да съдейства за успешното и качествено усвояване на учебното съдържание по направления.

2.2.4.. Да се създаде траен интерес у децата за възприемане на нови знания.

2.2.5. Да се създаде подходяща среда за творческа изява на децата.

Квалификационната дейност в детската градина се осъществява на две нива в съответствие с действащата нормативна уредба към дадения момент:

І.ЦЕЛ: Повишаване компетентността на педагогическия екип чрез прилагане на традиционни и иновативни методи и техники в практиката.

II. ЗАДАЧИ:

1.Проучване на иновативна система от педагогически средства за стимулиране активността на децата в игровата дейност

2. Оптимизиране на предметната среда като предпоставка за развиване на позитивни междуличностни взаимоотношения и преодоляване агресивното поведение на децата.

З.Привличане на семейството като партньор в детските игри за осигуряване на емоционален комфорт на децата.

4.Предприемане на мерки за задържане и професионално развитие на педагогическите кадри до 35 години

Ш. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

Квалификационната дейност в ДГ“Лилия“ е разработена при съблюдаване на следните принципи:

– Приемственост и последователност

– Продължаване реализирането на квалификационни дейности с доказана ефективност и значимост за децата от предучилищна възраст

– Системност
– Достъпност
– Съгласуваност
– Адаптивност и адекватност

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Повишаването на качеството и ефективността квалификационната дейност и компетенциите на ПЕ в детската градина ще стимулира повишаването на: Качеството в работата на педагогическия екип; Увереността и компетентността на всеки член на ПЕ; Ефективността във взаимодействието между деца, учители, родители.

Педагогическият персонал включва: 16 учители, учител по музика и 1 директор, от които един е с II ПКС, един с ІІІ ПКС и дванадесет с V ПКС. Учителите са с висока професионална квалификация, притежават знания и умения и нагласи за творческа работа и потребност от личностно развитие, и усъвършенстване. Те системно обогатяват своя опит, работейки екипно. Всички педагози използват интерактивни

методи в обучението, балансиран подход, според потребностите и възможностите на децата и съдействат на техните семейства по отношение на личностното им развитие.

ПЕРСПЕКТИВИ:

Документиране на реализираните дейности – снимки, изложби, открити практики с акцент върху повишаване на качеството на ВОП в детската градина в съответствие с възрастовите особености на децата и ДОС. Повишаване привлекателността на образователния процес и педагогическата среда в детската градина

2.3.ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

Вътрешно училищна квалификационна дейност

Извънучилищна квалификационна дейност

Форма

(семина р тренинг и др.)

Тема

Врем е на прове ждан е

Целе ва група (бр.)

Форма

(семина р, тренинг и др.)

Орган изатор

Тема

Врем е на прове ждан е

Целев а група (брой)

Финан сиране

Дискуси я

„Лидерство и мотивация в детската градина“

17.09. – 31.05

Дискуси я

„Екипи и екипна работа”

17.09. – 31.05

18

семинар

Директ ор, главен учител

Стрес и овладяване на стресорите сред учителите

15.09. – 31.05

18

ДГ 81 „Лилия ”

Дискуси я

„Практическ и методи за взаимодейст вие с родители“

17.09. – 31.05

18

семинар

Директ ор, главен учител

Обмяна на опит с детска градина от страната

15.09. – 31.05

18

ДГ 81 „Лилия ”

Семина р

“Работа с интерактивн а дъска“

17.09. – 31.05

18

тренинг

Директ ор, главен учител

„Ценности и мотивация на персонала”

15.09. – 31.05

18

ДГ81 „Лилия ”

VII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

Контролът по изпълнение на плана за квалификационната дейност се възлага:

6.1. В частта вътрешноучилищна квалификация на главен учител Н. Веселинова.

6.2. В частта извънучилищна квалификация на директора.
6.3.В частта финансиране на квалификацията на директора на детската градина. Планът е отворена система и подлежи на актуализация при възникнала необходимост. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПКД:

Приложение No1 Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа.

ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 към ПКД на ДГ“Лилия“: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа.

I. ЕТАПИ НА ДЕЙСТВИЕ
1.Продължаване на квалификационни дейности с доказана значимост и ефективност задецата от предучилищна възраст.

2. Проучване потребностите на педагогическите кадри и дефицитите на вътрешноучилишцната квалификация относно нови теми и форми за квалификационни дейности.

3. Определяне на теми, форми за вътрешноучилищна и външноучилищна квалификация.

4.Разглеждане и обсъждане на оферти за квалификационни дейности.

5. Определяне на ПС на критерии за определяне на участници в квалификационните дейности.

6. Определяне на участници в квалификационните дейности.

7. Обсъждане и приемане на план за квалификационната. дейност на детската градина за всяка учебна година.

II. КРИТЕРИИ

1. Според мотивация, интереси и дефицити на вътрешноучилищната квалификация на учителите.

2. В зависимост от стремежа за усъвършенстване по нов проблем или учебен предмет. 3. Учители, които не са посещавали квалификационни форми повече от 3 години.

4. Учители заемащи учителска дейност, които не са упражнявали професията повече от 3 години.

5. По собствено желание.
6. По препоръка на директора.
7. По препоръка на експерти на РУО и МОН.
8. При преминаване на нова педагогическа длъжност. III. ФИНАНСИРАНЕ
Бюджет на ДГ и Проекти

3. ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1.1. Организиране на общи празници – Първи учебен ден 17 септември 2018г., Коледа, Баба Марта, Празник на българската писменост и култура.

отг. Учител музика,Учители и Директор

срок: септември, декември, март и май

1.2. Тържества по групи, както следва :

1.2.1. Втора А група „Пролетни празници“

1.2.2. Втора Б група „ Детство мое – 1 юни“

1.2.3. Трета А група „ Ден на християнското семейство“

1.2.4.Трета Б група „ Коледа по света“

1.2.5.Четвърта група „България – 3 март“

3.3.Участие във всички празници организирани от Столична община и район “Възраждане”.
3.4. Честване на рождения ден на детската градина и празника на детето на 1 юни 2019г.

4.СЛУЖЕБНА АНГАЖИРАНОСТ

4.1.Секретар на педагогически съвети – Емилия Маринова
4.2. Водене на летописната книга – Ирина Инкьова.
4.3.Комисия по даренията–Снежана Станоева, Галина Стоилова, Камелия Маринова. 4.4.Заместник на директора при отсъствие – І смяна – Наталия Веселинова;
ІІ – смяна Галина Стоилова.
4.5.Водене на входящ и изходящ дневник – ЗАС Надка Желязкова.
4.6.Оформяне на украси в общи помещения за празници и поддържане на битовия кът – Ирина Инкьова, Елена Водева, Анастасия Шалева, Весела Иванова, Николина Иванова, Димитрина Модева, Василка Карагьозова.
4.7.Допълване на методичния кабинет с нова литература и оформянето му в по-функционален вид –Емилия Маринова, Станка Германова.
4.8.Допълване и подреждане на театралния реквизит на детската градина на определеното за това място и отговорност за неговото съхранение – Василка Карагьозова, Анелия Матеева, Камелия Маринова.
4.9.Обновяване на дворни пространства – Светлана Асенова, Стефка Лазарова, Анелия Матеева, Катя Стоянова, Василка Велкова, Цветанка Николова.

 1. 4.10.  Отговорник по темите за квалификация – Наталия Веселинова.
 2. 4.11.  Комисия за подготовка и участие в проекти – Йорданка Григорова, Василка Карагьозова, Димитрина Модева.
 3. 4.12.  Протоколчик на общи събрания и общи тържества и развлечения в детската градина – Мария Мирчева.

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ
1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ м. септември 2018г.

1.1.Приемане на предложения за промени в стратегията за развитие на детската градина с приложени към нея планове за действие и финансиране.

1.2.Приемане на предложения за промени в правилник за дейността на детската градина.

1.3.Приемане на учебни планове по групи.
1.4.Приемане на формите на обучение и възпитание. 1.5.Приемане на годишния план за дейността на детската градина. 1.6.Приема учебни плановe за индивидуална форма на обучение. 1.7.Приема мерки за повишаване на качеството на възпитанието и

образованието.
1.8.Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване

на децата от уязвимите групи.
1.9.Приемане на предложения за разкриване на занимания по интереси.
1.10. Приема членове на комисия и критерии за диференцирано заплащане натруда на педагогическите специалисти.

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ м. ноември 2018г.

 • Отчет на приетите решения на предходния педагогически съвет.
 • Вътрешно-педагогическа квалификация на тема: „Работа с интерактивна дъска”-
 • Запознаване с промените в нормативната уредба.
 • Текущи въпроси

  3. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ м.януари 2019г.

 • Отчет на приетите решения на предходния педагогически съвет.
 • Отчет на педагогическата дейност на първо полугодие от учителите по групи.
 • Отчет на контролната дейност на директора от първо полугодие.
 • Отчет на здравното и физическо състояние на децата от мед. сестра.
 • Текущи въпроси.

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ м.март 2019 г.

 • Отчет на приетите решения на предходния педагогически съвет.
 • Вътрешно-педагогическа квалификация на тема: „Екипи и екипна работа”.
 • Запознаване с промените в нормативната уредба
 • Текущи въпроси

  5. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ м. май 2019г.

 • Отчет на приетите решения на предходния педагогически съвет.
 • Отчет на изпълнението на годишния план от главния учител.
 • Анализ на контролната дейност на директора.
 • Приемане план за лятна работа в ОДГ No81 „Лилия”.

  6. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
  ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г.

  Предвижда се осъществяването й съгласно Инструкция No1/1995г. за провеждане на контролната дейност в системата на Народната просвета.

  ЦЕЛ: Повишаване качеството на дейността на детското заведение и ефективност на основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие съобразно високите образователни потребности и изисквания, залегнали в ЗПУО, Наредба No5/03.06.2016г..

  ПРИОРИТЕТИ:

  – Създаване на среда, мотивираща учителите за повишаване на своята квалификация, развитие и усъвършенстване.

  – Активизиране на партньорските взаимоотношения между педагози и родители във връзка с дейността на детската градина.

  – Активна спортна дейност на децата в детската градина.

  – Осигуряване на възможности за личностна изява, инициативност и творчество на децата пред родители и общественост.

  – Осигуряване на комфорт и благоприятни условия за труд на учителите и служителите в детската градина.

  – Оказване на помощ и контрол при организиране и провеждане на всички дейности при отглеждането и възпитанието на децата, посещаващи ДГ 81 „Лилия“.

  – Организация, насоки и контрол при воденето на задължителната училищна документация;

– Организиране и осъществяване на контрол за прилагане и спазване на държавните образователни стандарти за предучилищно образование и нормативната уредба в детската градина.

– Спазване на трудовата дисциплина на педагогическия и непедагогическия персонал.

-Материално-техническо, организационно педагогическо и информационно осигуряване на детското заведение.

– Помощно-корекционна дейност за насочване на действията на персонала към реализиране на целите, определени в годишния план.

Административен контрол:

– Спазване на трудовата дисциплина.

Срок: постоянен

Отг.: директорът

– Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника на дейността на детската градина, Противопожарната наредба и други – инструкции, заповеди, изисквания.

Срок: текущ Отг.: директор

-Контрол на правилното водене на ЗУД в детската градина.

Срок: текущ

Отг: директорът

-Контрол на точното отчитане присъствените дни на всяко дете, начисляването на таксите и правилното водене на съответната документация в детското заведение.

Срок: последния работен ден на всеки месец.
Отг.: директорът
-Контрол на текущата хигиена – готовност на помещения, двор и др. Срок: текущ
Отг: мед. сестра

-Контрол на отчетените присъствени дни и начислените месечни такси на децата посещаващи детската градина в съответствие с изискванията.

-Здравна документация – досиета на децата по групи

Срок: последен ден на месеца Отг: мед. сестра

-Състоянието на здравните книжки.

Срок: текущ
Отг.: мед. сестра
-Проверка на хранителни и други складове, кухня, дворни площи.
Срок: текущ
Отг.:директорът и мед. сестра
-Проверка на работното време на служителите.
Срок:текущ
Отг.:директорът
-Проверка на документацията на ЗАС.
Срок:текущ
Отг.: директорът
-Проверка на складове-консумативи.
Срок:текущ
Отг.: директорът
-Проверка на документацията по НАССР.
Срок:текущ
Отг.: директорът, мед.сестра
-Проверка по плана за зимна подготовка:
Срок:текущ
Отг.: ЗАС
-Контрол на дейностите по избор на децата и родителите, които се осъществяват в ДГ. Срок:текущ
Отг.: директорът
-Текущ контрол на кухня – изпълнение на изискванията по НАССР

Срок:текущ
Отг.: директорът, мед.сестра
-Състояние МТБ
Срок:текущ
Отг.: директорът, домакинът
-Посещаемост на групата.
Срок:текущ
Отг.: директорът, главният учител
-Хранене, меню, требвателни листове.
Срок:текущ
Отг.: директорът, ЗАС
-Документация на снабдител.
Срок:текущ
Отг.: директорът , домакинът
-Инвентаризация на хранителен склад, годност на хранителни продукти. Срок:текущ
Отг.: директорът, мед. сестра
ХИГИЕНА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1 .Оформяне здравната документация и хигиената в ДГ 81 „Лилия”.

Срок:текущ
Отг.: директорът, мед. сестра
2.Измерване физическата дееспособност, хигиена в сградата и двора.

Срок:текущ
Отг.: директорът, мед. сестра
З.Спазване дезинфекционен режим.
Срок:текущ
Отг.: мед. сестра

4.3дравословно състояние на децата и рационално хранене.

Срок:текущ

Отг.: директорът, мед. сестра

Педагогически контрол:

– Приоритетно е насочен към установяване на постигнатите резултати педагогическото взаимодействие в съответствие с ДОС във всички групи в детската градина.

Срок:текущ

Отг.: директорът

-Подновяване на интериора, обновяване функционалните кътове по интереси.

Срок: м.септември

Отг.: учителите

-Изпълнението на препоръките към работата на учителите дадени от директора, експерти от РУО на МОН и от МОН.

Срок:текущ
Отг.: директорът
– Организация на педагогическото взаимодействие по всички направления.

Срок: октомври, април
Отг.: директорът

-Интегрирането на децата към задължителната подготовка в подготвителната група.

Срок: януари, май
отг.: директорът
-Изпълнение на целите и задачите от годишния план.
Срок:ноември
Отг: директора
-Адаптация и социализиране на новопостъпили деца .
срок:30.10.2018г.
Отг.директора
-Диагностични процедури по входни нива-провеждане и документиране.

Срок:30.10.2018г

Отг.учители

-Текущ контрол по всички образователни направления.

– предварителна подготовка;

– образователна среда в групите;

– информационна среда за родителите;

– образователна подготовка на децата;

-спортни дейности

Срок:текущ

Отг.: директорът

-Обхват и пълняемост на групите

Срок: септември

-Оформяне на родителски табла

Срок:текущ

-Тематика и организация на родителски срещи.

Срок: септември 2018; април 2019г.

-Реализиране на диагностична дейност.

Срок: октомври, май 2018-2019г.

-Организиране и провеждане основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие по групи.

Срок:текущ

-Спазване на седмичната програма.

Срок: текущ

-Планиране на педагогическите ситуации.

Срок: текущ

-Работа в екип: учители и помощник възпитатели с децата в групата

Срок: текущ

-Проверка на ЗУД.

Срок: ежемесечно

-Досиетата на децата и детското портфолио по групи.

Срок: ежемесечно
Форми на контролната дейност:
-Посещение на режимни моменти.

-Приложение на диагностични процедури. -Разговори с учители.
-Продукти от дейността на децата и др.

Резултатите от контролната дейност се отчитат на ПС и чрез индивидуални протоколи, с които се запознават проверяваните. Планът за контролната дейност има отворен характер и осигурява възможност за неговото актуализиране.

7. ПЛАН по безопасност на движението по пътищата (БДП)

1.ЦЕЛ

Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у децата да се опазят живи на пътя. Организиране и осигуряване на необходимите условия за осъществяване на възпитателно-образователния процес по БДП в детската градина

2.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна адаптация към условията на движението по пътя.

2. Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение.

3. Повишаване нивото на професионалната подготовка на учителите по БДП 4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на родители и деца в прилежащите райони на детската градина (обезопасяване около детската градина).

5. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване на качеството на възпитателно-образователния процес, въвеждане на иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание.

3. ДЕЙНОСТИ

3.1 ОБЩИ

• Изготвяне на план за работа през учебната година.

• Приема на плана на УКБДП на заседание на Педагогическия съвет.

• Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, нейната роля и място в обучението на децата.

• Приемане и съгласуване на плановете на отделните екипи от учители.

• Извършване на оглед и изготвяне на предложение за обезопасяване района на училището.

• Дейности по обезопасяване района на детската градина.

3.2. КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

• Включване на учители в курс по ,,Методика на преподаване на БДП”. • Включване на учители в курс ,,Педагогически комисии по БДП”.

• Включване на учители в курс ,,Интерактивни методи при възпитанието и обучението на децата по БДП”.

3.3. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛСКАТА И ДРУГА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ОБЩЕСТВЕНОСТ (,,Пътна полиция” към МВР, община, БЧК, неправителствени организации и др.)

• Ангажиране на родители в оказване на помощ при провеждане на учебни ситуации, състезания, открити моменти и др. по БДП.

• Провеждане на родителски срещи по групи и с училищното настоятелство за обсъждане проблемите на БДП и набелязване на конкретни мерки.

• Провеждане на открити моменти по БДП пред родителите.
• Провеждане на анкета с родителите по проблемите на БДП.

3.4. ПРИВЛИЧАНЕ НА СПОНСОРИ за:
• Създаване на кабинет по БДП с богат библиотечен фонд на специализиранапедагогическа, методическа и др. литература по темата.
• Изграждане на интерактивна площадка в дворното пространство.
• Закупуване на светлоотразителни жилетки и светлоотразителни елементи.

• Закупуване на демонстрационни табла за онагледяване.
• Закупуване на учебни помагала за самостоятелна работа на децата по БДП

• Други.
4. КОНТРОЛ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП за:

• Спазване на учебната програма за детските градини от ,,Концепция за възпитанието и обучението по БДП в детските градини и българското училище” при разработването на учебни планове. Преподаване на учебния материал да е съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за всяка отделна възрастова група. • Задължително отразяване на преподадения учебен материал в дневниците на групите. • Редовно провеждане на задължителните учебни ситуации по БДП. • Съвместни посещения с директора на учебни ситуации по БДП в отделните възрастови групи. • Интегриране на обучението по БДП с другите образователни направления. • Използване на интерактивни методи във възпитателно-образователния процес. • Провеждане на разговори с децата за припомняне правилата за безопасност на движението и удостоверяването за провеждането да става с протокол и подпис на учителя преди всяко организирано напускане на сградата на детската градина (разходки, екскурзии, наблюдения, и други. Попълване на уведомително писмо от учителя – водещ на групата до директора на детската градина и наличие на поставена от него резолюция за даденото разрешение относно излизането на групата извън детската градина. • Информиране на учителите за задължението им при възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и настъпила смърт да се информира кмета на общината и началника на регионалния инспекторат на МОН, както и че при настъпила ПТП с дете от детската градина, завършило с нараняване или смърт в едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и обща родителска среща.

5. СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП

• Разработване на регламент за състезанията на ниво отделна група. • Разработване на регламент за състезанията на ниво детска градина.
• Разработване на регламент за състезанията на ниво регион.
• Провеждане на „Ден на БДП“ .

6. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АТРИБУТ НА ПЛАНА е отбелязването за всяка отделна дейност на:

• Срок на изпълнение;
• Оторизираното от комисията и отговорно лице за изпълнението; • Необходимите средства за осъществяването;

• Забележка – място за записване на възникнали проблеми, промени в сроковете и причини за това, смяна на отговорника и защо, и др.

7. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Концепция за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище. С., МОН, 2003. 2. Решение No 542 за приемане на доклада на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България през 2004 г. и за одобряване на мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата. С., МС, 2005 3. Училищна комисия по БДП.

8. РАБОТА С РОДИТЕЛИ

ЦЕЛ: СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА И ПОЗИТИВНА СРЕДА ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ ЗА ЛИЧНОСТНО И ЗДРАВОСЛОВНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

8.1.Организиране на родителски срещи, дискусии, презентации, индивидуални разговори и анкети за съвместна работа и сътрудничество.

Срок: септември, февруари, май

Отг.: Директор

8.2.Запознаване с ПДДГ и ЗПУО и наредби, заповеди, правила и други, касаещи съвместната дейност на ДГ 81 „Лилия” и родителите.

Срок: септември

Отг.:Директор

8.2.1.Приобщаване на родителите към съвместни творчески изяви и мероприятия с децата, организирани от ДГ, Общината и др.
• състезания
• игри

• тържества

Срок: текущ
Отг.: учителите
8.2.2.Периодично обновяване на информационните табла с полезни съвети на психолога, информация и съобщения, подпомагащи родителите в отглеждането и възпитанието на децата.

Срок: постоянен

Отг.: учителите

8.2.3.Провеждане на тържества по групи

срок: по график
отг.Учители по групи

8.2.4.Превръщане на родителските табла в център за актуална информация по педагогическата дейност в ДГ No 81.

срок:текущ
отг.Учители по групи

8.2.5.Индивидуални разговори и мнения по проблеми, касаещи емоционалния комфорт и опазването на физическото и психическо здраве на децата.
срок:текущ
отг.Директор и учители по групи

8.2.6.Водене на „Книга за впечатления и мнения“ на гостите и посетителите в ДГ No81 „Лилия“.

срок:текущ

отг.Директор

9. АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

9.1. Провеждане на общо събрание за актуализиране на Правилника за вътрешен ред, Правилника за безопасни условия на труд и Длъжностните характеристики на всички служители в детското заведение, както и правилниците, променени според КТД 2016. Текущи въпроси.

срок:м.октомври 2018

отг.Директор

9.2.Изготвяне на ежемесечни графици за събиране на таксите в детската градина отЗАС.

срок: вс.месец

отг. ЗАС

9.3.Изготвяне на графици за дежурства, допълнителни педагогически услуги и текущи графици.

срок:30.09.2018, текущ

отг.Главен учител, председател на синдикат

9.4.Оформяне на комисия по дегустация и качество на приетите продукти.
Срок :м.септември

Отг. Гл.готвач, мед

9.5.Изготвяне на график за отпуски на служителите.

9.6.Изготвяне на заявка за строително ремонтни дейности.

10. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ОТДИХ

10.1.Сформиране на комисия по хигиената.

срок:декември 2018 отг.Директор

срок:при поискване отг.Директор и домакин

срок: октомври отг.Директор

10.2.Извършване на измерване физическата дееспособност на децата и информиране на родителите.

10.3.Извършване на ежедневен филтър.

срок: окт. и април отг.Мед.сестри

отг.Мед.сестри здравен кабинет

10.4.Поддържане на здравната документация на децата в образцов вид.

отг.Мед.сестри здравен кабинет

10.5.Организиране на изнесено обучение извън сградата на ДГ No81 с ПГ.

отг.Главен учител, учители ПГ.

Срок: 31.05.2019г.

ГОДИШНИЯТ КОМПЛЕКСЕН ПЛАН Е ПРИЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ НА 20.09.2018г.

Секретар на педагогическия съвет:…………………………………… / Е. Маринова/

Директор:……………………………………….. / Е. Райчева /