УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР: ЕЛЕНА РАЙЧЕВА

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.
Издаден от министъра на образованието и науката

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Глава втора СЪЗДАВАНЕ И УСТРОЙСТВО

Чл. 3. Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище с изключение на духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода, възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет.

Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация – и представител на работодателите.

(2) Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината или от съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

(3) Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите.

(4) За представители на родителите могат да бъдат излъчени:

1. родители на деца или ученици от детската градина или училището;

2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.

(5) Представителят на работодателите за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.

(6) Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.

(7) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Чл. 5. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2. член на настоятелството на детската градина или на училището;

3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.

(2) Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелствата по ал. 1.

Чл. 6. (1) Броят на членовете на обществения съвет може да бъде:

1. за детски градини или училища с до 500 деца или ученици – 5 или 7;

2. за детски градини или училища с над 500 деца или ученици – 7 или 9.

(2) Конкретният брой на членовете на обществения съвет се определя от директора на детската градина или училището.

(3) Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са родители на деца или ученици от детската градина или училището.

Чл. 7. (1) Представителите на родителите в детски градини или училища с до 100 деца или ученици се излъчват пряко на събрание на родителите, на което се канят родителите на всяко едно дете или ученик.

(2) Представителите на родителите в детски градини и училища с над 100 деца или ученици се излъчват на два етапа:

1. първи етап – срещи на родителите на всяка група/паралелка, на които се канят родителите на всяко едно дете или ученик, и се излъчват:

а) по двама представители от група/паралелка – в детски градини и училища от 101 до 600 деца или ученици;

б) по един представител от група/паралелка – в детски градини и училища с над 600 деца или ученици;

2. втори етап – събрания на родителите, в които участват излъчените лица по т. 1.

(3) Събранието и/или срещите на родителите по ал. 1 и 2 се свикват от директора на детската градина или училището в подходящо време с цел осигуряване на присъствието на максимален брой родители.

Чл. 8. (1) В събранието и/или в срещите на родителите може да участва с право на глас само един родител на дете или ученик.

(2) За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на дете или ученик в детската градина или училището, както и лице по чл. 4, ал. 4, т. 2.

Чл. 9. (1) На събранието на родителите се излъчват и резервни членове, които могат да бъдат само родители на деца или ученици от детската градина или училището.

(2) Броят на резервните членове не може да е повече от броя на представителите на родителите в обществения съвет.

(3) Поредността на заместване се определя съобразно броя на получените гласове. При равен брой гласове заместването се осъществява по жребий.

(4) Когато основен член отсъства от заседание на обществения съвет, на негово място участие взема резервният член съобразно поредността на заместване.

(5) Резервен член може да бъде включен в състава на обществения съвет като основен член по реда на чл. 15.

Чл. 10. (1) На събранието и/или на срещите на родителите се води протокол от лице, определено от директора. Протоколът се удостоверява с подпис от лицето, определено от директора.

(2) Присъствалите на събранието и/или на срещите лица подписват присъствени списъци.

(3) Протоколите и присъствените списъци се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището.

Чл. 11. За участие в събранието и/или в срещите на родителите директорът отправя писмена покана до родителите на всички деца и ученици в детската градина или училището, която съдържа:

1. дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието/срещата на родителите;

2. информация за мястото и/или за интернет страницата, на което са оповестени правомощията на обществения съвет.

Чл. 12. (1) Директорът изпраща поканата чрез учителите на групата/класния ръководител на детето/ученика, както и по електронна поща в срок не по-малък от 15 дни преди датата на провеждането на събранието и/или на срещите на родителите.

(2) За събранието и/или за срещите на родителите директорът:

1. уведомява родителите на учениците чрез бележника за кореспонденция/ученическата книжка;

2. поставя съобщение на видно място в сградата на детската градина или училището;

3. публикува съобщение на интернет страницата на детската градина или училището;

4. използва други подходящи начини за уведомяване на родителите.

Чл. 13. (1) В срок не по-малко от 30 дни преди датата на провеждане на събранието на родителите директорът отправя писмено искане до финансиращия орган и до областния управител в случаите по чл. 4, ал. 5 за определяне на представител и на резервен член.

(2) Финансиращият орган, съответно областният управител, уведомява директора за определените членове в срок до 30 дни от получаване на искането по ал. 1.

Чл. 14. (1) Поименният състав на обществения съвет се определя със заповед на директора въз основа на протокола от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от

финансиращия орган и от областния управител. В заповедта се включват и резервните членове на обществения съвет.

(2) Членовете на обществения съвет се определят за срок до три години.

(3) Едно лице може да участва в състави на обществения съвет не повече от шест години.

(4) В едномесечен срок преди изтичане на срока по ал. 2 директорът организира конституирането на нов състав на обществения съвет.

Чл. 15. (1) Промяна в състава на обществения съвет преди изтичане на срока по чл. 14, ал. 2 се прави:

1. при отписване или завършване на детето или ученика, чийто родител е член на обществения съвет;

2. след писмено заявление до директора на детската градина или училището от представител на родителите;

3. след писмено уведомление от финансиращия орган или от областния управител за промяна на представителя;

4. по инициатива на директора при възникване на някое от обстоятелствата по чл. 5, ал. 1;

5. при неявяване на три заседания на обществения съвет за една учебна година;

6. по решение на събранието на родителите.

(2) При предсрочно прекратяване на правомощията на член на обществения съвет от представителите на родителите съставът се попълва от резервен член по поредността на заместване за срок до изтичането на срока по чл. 14, ал. 2.

(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на представител на финансиращия орган или на работодателите съставът се попълва от посочения резервен член за срок до изтичането на срока по чл. 14, ал. 2.

(4) При невъзможност съставът на обществения съвет да бъде попълнен с резервен член директорът организира частично попълване на състава за срок до изтичането на срока по чл. 14, ал. 2.

Глава трета
ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението є; 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на

програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;

13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.

(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:

1. очакваните приходи и разходи по видове;

2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;

3. списък на капиталовите разходи;

4. разпределение на бюджета по дейности;
5. основните ограничения при формирането на бюджета;
6. размера на целевите средства по видове;
7. размера на установеното към края на предходната година

превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години – за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.

(6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.

(7) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.

Чл. 17. (1) Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

1. поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището;

2. публикува на интернет страницата на детската градина или училището;

3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина или училището.

(2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.

Чл. 18. (1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.

(2) Председателят:

1. представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му;

2. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет;

3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.

Чл. 19. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до председателя за свикване на заседание.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 20. (1) Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.

(2) Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на детската градина или училището и/или на интернет страницата на

съответната институция най-малко 10 дни преди деня на заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред.

Чл. 21. (1) Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.

(2) Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището.

Чл. 22. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет.

(2) Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.

(3) Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

Чл. 23. (1) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството. Директорът на училището, съответно председателят на настоятелството, писмено уведомява председателя на обществения съвет за определените представители.

(2) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към детските градини участва представител на настоятелството. Председателят на настоятелството писмено уведомява председателя на обществения съвет за определения представител.

(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина или на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл. 24. Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

Чл. 25. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило.

(2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището и се поставя на мястото за обявление и/или на интернет страницата на съответната институция.

Чл. 26. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина или училището на място, определено от директора.

(2) Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от детската градина или училището, определено от директора.

(3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

Чл. 27. (1) За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът е длъжен да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(2) Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището или детската градина в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В срок до 31 декември 2016 г. директорите на детските

градини и на училищата определят поименните състави на обществените съвети.

§ 2. Този правилник се издава на основание чл. 270 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Министър: Меглена Кунева

Microsoft Word - Pravilnik_propuskatelen_rejim_1.docx

Microsoft Word - Pravilnik_propuskatelen_rejim_1.docx

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА  №81

„ЛИЛИЯ” РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”

 

ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. /1/. С този правилник се уреждат организацията и ръководството на ДГ  №81 „Лилия“, условията за приемане на децата, правата и задълженията на педагогическия, медицински, административен и обслужващ персонал, и на родителите; организацията на възпитателната работа и на медицинското обслужване.

/2/. Този правилник е съобразен с Конституцията на Република България, с всеобщата декларация за защита на правата на детето, ЗПУО, Закона за закрила на детето.

Чл.2. ОДЗ №81 “ Лилия “ приема деца от една годишна възраст до постъпване в първи клас.

Чл.3. ОДЗ №81  “ Лилия “ осигурява необходимите условия за физическото, духовното, нравственото и социално развитие на детето; гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение; възпитава го в дух на мир и толерантност; приобщават го към българските традиции, културни и общочовешки ценности.

Чл.4. ОДЗ №81  “ Лилия “ е общинска детска градина.

 

ГЛАВА ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.

РАЗДЕЛ І. ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА. ТАКСИ.

Чл.5. /1/ В ДГ  №81  “ Лилия “ се приемат деца целогодишно по желание на родителите. Редът за подаване на заявления и прием на деца в ОДЗ №81 са определени в  „Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини на територията на Столична община” и се извършва по електронен път на сайта, определен за целта www.kg.sofia.bg. /Информационна система за обслужване на детските заведения на територията на СО/.

/2/ Броят на групите и броят на децата в група се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

/3/ Условията и реда за приемане са следните:

 1. Родителят регистрира детето си в информационната система за обслужване на детските градини, като посочва желанието си за детско заведение.Класирането и записването стават по електронен път;
 2. При записването родителят представя всички описани в заявлението документи, включващи копие на акт за раждане на детето, копие от лични карти на родителите,служебни бележки за месторабота в едно с копия на трудовите/служебните книжки, както и имунизационен статус и здравно-профилактична карта;
 3. Родителят запознава детето си с детското заведение и го представя на директора и медицинското лице;
 4. Родителят се запознава с правилника за дейността на ОДЗ №81 “ Лилия „.
 5. Родителите са задължени да подготвят детето си за предстоящото постъпване в детското заведение. Необходимо е детето да има елементарни навици за самообслужване /обличане, събличане, хранене, ходене до тоалетна/, за да се осигури безболезнен преход за детето от семейната среда към детската градина;
 6. Децата се приемат по желание на родителите.

Чл.6. Децата от ОДЗ №81  “ Лилия “ се отписват:

т.1. По желание на родителите;

т.2.При постъпване в първи клас; Децата от предучилищните групи могат да посещават ОДЗ №81 „Лилия” до 31.05., който се счита за последен учебен ден за подготвителните групи – така, както това се случва и в подготвителните групи в училище. При належаща необходимост децата могат да посещават летните месеци след предварително подадено заявление за включване в сборни групи и решение на Педагогическия съвет.

т.3.При нарушения на правилника за дейността на детското заведение:
3.1.при незаплащане на такса в срок от два месеца;
3.2.при отсъствие на детето от детската градина за срок  над две седмици без писмено уведомление или медицинско свидетелство;    3.3.при системни други нарушения на визирани в настоящия правилник задължения.

Чл.7 Родителите на децата, които посещават ОДЗ №81  „Лилия“, заплащат такси по реда на „Закона за местните данъци и такси”. Определянето и събирането на такси в детската градина се извършва по Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Вписването на данни в таксовата книга се извършва от учителите на групите по следния начин: група, име, презиме и фамилия на детето, членове на семейството му, присъствени дни за месеца / извинени и неизвинени/, подпис на учителката дала сведението, както и датата на вписване на данните от него. В отделен плик на ЗАС / завеждащ административна служба – касиер / се предоставят медицинските и др.документи, с които се удостоверява от родителя причината за отсъствия на детето през учебната година във връзка с извиняване на отсъствията му за месеца. ЗАС нанася начислените такси и ги събира от родителите срещу квитанция. Учителите носят дисциплинарна и материална отговорност за несъответствие между данните в требвателната книга за храна, таксовата книга и дневника на съответната група.

Чл. 8.Заплащането на таксите се извършва от родителите от 5 до 10 число на месеца при работно време на касиера от 08:00 до 11:00 часа, следобед такси не се събират от съображения за сигурност. След 10-то число на месеца по изключение и уважени от директора причини при работно време на касиера от 08:00 до 16:00 часа.

Чл.9 Родителите са задължени да заплатят дължимата такса на определените в чл.8 дати, дори, когато в дните за плащане детето отсъства по домашни, здравословни или други причини.

Чл.10. Учителите не допускат деца в групата при неизплатени такси от родителите след десето число на месеца до заплащането им.

Чл.11. При отсъствие на децата от детската градина по медицински причини, такса не се събира.В този случай  детето се приема след представяне на медицинска бележка от личния лекар, че е здраво и може да посещава детско заведение. При отсъствие на децата по домашни причини, след предваритено уведомление от родителя,такса не се заплаща, за времето,през което то ще отсъства. Родителите са длъжни да представят документ (заявление за отсъствие по домашни причини или медицинска бележка)за отсъствията на децата си до 30-то число на текущия месец. При отсъствие по гореобявените причини месечната такса не може да бъде по-малка от 50% от приетата от СОС такса.

Чл.12 През летните месеци и ваканционните дни предварително заявените присъствени дни се заплащат. Отсъствията през този период се извиняват само поради заболяване и представен в срок медицински документ.

Чл.13 (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, не по-късно от 30-то число на месеца.

(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 14. За допълнителните дейности, организирани съобразно интересите и потребностите на децата, родителите заплащат индивидуално обявените такси /чл.68 от ЗПУО, чл.19, ал.(1) от Наредба №5/2016г./

 

РАЗДЕЛ ІІ. ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ.

ХРАНЕНЕ. КУРОРТЕН ОТДИХ.

Чл.15. (1) В ДГ №81  “ Лилия “ е осигурена  целодневна  организация на    възпитание, социализация,  обучение  и  отглеждане  на  децата  в  рамките  на 12 астрономически часа на ден през учебната година от 7.00 ч. до 19.00 ч.

(2) Сутрешния прием е от 07:00 часа до 08:30 часа. В случай на еднократно закъснение децата се приемат след 08.30 часа само след предварително уведомление.

(3) Изпращането на децата е от 16:00 часа до 19:00 часа.

Чл.16. /1/. ДГ №81  “ Лилия “ осигурява почасово отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата от 09:00 до 12:00 часа всеки ден.

/2/. Родителите заявяват желанието си за почасово отглеждане, възпитание, обучение и социализация на своето дете писмено със заявление до директора.

(3)  Почасовата  организация  не  се  отнася  до  дейностите,  които  се организират като допълнителна услуга .

(4) Почасовата организация се осъществява само през учебното време от 15.09. до 31.05. всяка учебна година.

(5)  В  почасовата  организация  се  организират както  основна  форма така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по избор на детето.

(6) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация над максималния брой деца, определен в съответствие с разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(7)  Почасовата  организация  не  се  отнася  до  дейностите,  които  се организират като допълнителна услуга по отглеждане на децата по чл. 68 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл.17 /1/ Ако детето не се доведе до 09:00 часа, а е присъствало предишния ден и родителите не са уведомили за отсъствие, за деня се води присъствие на детето, начислява се такса, а храната му се разпределя между другите деца.

/2/Родителите могат да оспорват начислените такси само, ако са представили по утвърдения ред и в посочения срок документ /медицинска бележка, заявление за отсъствие по семейни причини/  за направеното отсъствие.

/3/. Издаването на децата е до 19:00 часа. След 19:00 часа детската градина се затваря, а останалите в градината деца се предават на органите на МВР и се уведомява Агенция социално подпомагане по местоживеене на детето.

/4/Дежурният учител не е длъжен да води детето до дома му, а ако по своя воля реши да го направи, не е допустимо да го предава на съседи или други лица, живеещи на посочения адрес.

/5/. Децата се приемат лично от персонала на ДГ и се издават лично на родителите или на писмено упълномощени от тях лица;

Чл.18. /1/. В детското заведение се приготвя храна според приетите в страната изискванията за здравословно и балансирано хранене, залегнали в Наредба №6/10.08.2011г. и Наредба №2/07.03.2013г..

/2/. Менюто се изработва от комисия в състав: директор, медицинска сестра, готвач и домакин на детската градина;

/3/. Продуктите за приготвяне на храната се получават ежедневно от склада от комисия в състав: готвач, домакин, медицинска сестра и дежурен учител. Отговорност за количеството и качеството на влаганите продукти носи готвачът;

/4/. Контролът за качеството на храната се осъществява от директора и медицинската сестра;

/5/. От храната ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса С в продължение на 72 часа;

/6/. Храната в групата се разпределя и поднася на децата от помощник-възпитателя под контрола на учителя;

/7/. Медицинската сестра и учителите всекидневно контролират консумирането на храната от децата.

Чл.19 Забранено е:

– Влизането на външни лица в кухненския блок, включително собствени деца и роднини на персонала;

– Влизането в  кухненския  блок на персонал, като изключение се прави единственно за медицинската систра, директора и домакина;

– Изнасянето извън детската градина на продукти и готова кухненска продукция.

Чл.20. Със съдействието на настоятелството и родителите ръководството на детската градина организира изнесени обучения на децата от подготвителните групи.

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ.

Чл.21. /1/. Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване на условията за развитие и възпитание на децата в детското заведение;

/2/. Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс.

Чл. 22.  Сътрудничеството  и  взаимодействието  между  родителите  и детската градина, се осъществяват при условия и по ред,  определени  в настоящия   Правилник за  дейността  на  детската  градина чрез:

 1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време – всеки четвъртък от 18:00 часа;
 2. родителски срещи по предварително обявен график;
 3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование, определено на първата родителска среща;
 4. други форми за комуникация.

Чл.23./1/. Приемането и предаването на децата се извършва на входовете на съответните възрастови групи. С оглед спазването на изискванията на РИОКОЗ и МВР не се допуска влизането на родителите и външни лица в помещенията на детската градина. Изключение се прави единствено при посещение на открити режимни моменти, родителски срещи, съвместни празници и други., за които към родителите се отправя нарочна покана от ръководството на детската градина.

Чл. 24 Родител може да подаде заявление за посещение на детето в по-късен от обявения за прием час, като  следва да се има предвид, че учителят в уговорения ден и час след 08:30 ч води присъствие на детето в дневника и заповедната книга за храна, а родителят, ако не доведе детето си, поема своето задължение и отговорност да заплати таксата.

Чл. 25 При проблеми в семейството – промяна в семейното положение /развод, сключване на последващ брак и др./ родителите в писмен вид уведомяват директора и учителите на своето дете. Уведомителното писмо да се придружи с документи /бракоразводни решения, акт за граждански брак и др./ за да се удостовери кой от родителите има или няма право да взима детето от детската градина. Персоналът  в градината не е арбитър в семейни спорове, както и не допуска да бъде въвлечен в проблеми, чието разрешаване не влиза в длъжностната му характеристика.

Чл. 26  При приемането и предаването на децата не се допуска въвеждането в двора на детската градина на домашни любимци, тяхното връзване на оградата и входовете на градината, както и шейни, велосипеди, тротинетки и ролери.

Чл. 27 Забранено е приемането и предаването на децата от оградата на детската градина.

Чл. 28 През неучебния период се сформират сборни групи от деца в различни възрасти. Сборни групи могат да бъдат сформирани, когато отсъства учител и невъзможност да се назначи негов заместник. Учителите, водещи сборните групи, уведомяват родителите в коя група ще е детето и кой учител отговаря за него.

Чл.29 /1/ Родителите оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно-образователната работа в детската градина.

/2/ Родителите са длъжни да посещават родителско-учителските срещи.

/3/ Родителите са длъжни активно да участват при избора на родителски комитет.

/4/ Родителите правят предложения пред родителския комитет и родителското  настоятелство за подобряване на възпитателно-образователната работа и взаимодействието с обществени  други неправителствени организации.

/5/ Родителите оказват помощ и съдействие за хигиенизиране и подобряване на материално-техническата база.

/6/ Родителите нямат право да обиждат служителите на ДГ №81 „Лилия” директно, в пресата или по какъвто и да е друг начин. Не се допуска влизането в конфликт и саморазправа  с други родители и деца, посещаващи детската градина.

/7/. Родителите нямат право да пускат децата си сами от входа на двора към сградата или да ги извеждат от детската градина, без да информират учителя на групата.

/8/. След издаване на детето от учител на родител, родителят е задължен да напусне детската градина и дворното й пространство. Забранен е престоят на родителите  в двора на детската градина.

/9/Родителите не допускат явяването на детето в облекло, което затруднява неговото самообслужване и не отговаря на хигиенните изисквания.

/10/Право на родителите е редовно да се осведомяват за развитието на детето, спазването на дисциплината, уменията му за общуване с децата и учителите, и интегрирането му в детската градина.

/11/ Родителите са задължени да се явяват в детската градина, когато важни причини налагат това, или бъдат поканени от учителя/директора.

/12/ Родителите имат право при възникнал проблем да направят следните стъпки за неговото разрешаване:

12.1.Провеждане на разговор с персонала в групата.

12.2.Провеждане на разговор с директора.

12.3.Провеждане на среща с Педагогическия съвет.

12.4.Родителите могат да подават жалби и сигнали  в детското заведение, които в зависимост от изложеното в тях, ще бъдат разглеждани от етичната комисия по реда на Вътрешните правила за наблюдение установяване и докладване на нарушенията и предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс на ДГ №81 „Лилия”. Отговорите по подадените жалби ще бъдат изготвяни в законоустановения срок, съгласно административно-процесуалния кодекс.

12.5. Неспазването на този ред се счита за нарушение на Правилника за дейността на детската градина.

Чл.30 При промяна на местоживеене, работно място, домашен и служебен телефон,   родителите са длъжни да уведомят учителите на своето дете.

Чл.31 Не се допуска предаване на дете на родител в нетрезво състояние.

Чл.32 Не се допуска внасянето и ползването от децата на мобилен телефон, носенето на скъпи бижута, накити и играчки. Учителите и медицинските сестри не носят отговорност за тяхната загуба или повреда.

 

РАЗДЕЛ ІV. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА /СГРАДА И ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО/

 

Чл. 33. Чрез правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в детската градина се определят правата и задълженията на целия личен състав, родители и други посетители, както и се урежда организацията на дейността им съобразно особеностите на детската градина.

Чл. 34 Забранява се преминаването на граждани през двора на детската градина.

Чл.35  В извън работно време и през почивните дни входовете на двора на детското заведение се заключват.

Чл. 36 Забранява се влизането и паркирането на моторни превозни средства на входовете и на територията на детската градина, с изключение на автомобили, осъществяващи товарно-разтоварна дейност за нуждите на градината / доставяне на хранителни продукти, хигиенни материали, пясък и материали за предстоящ ремонт/.

Чл.37 В детската градина се осъществява пропускателен режим за външни лица само през централния вход, както следва:

/1/ В специален прономерован и прошнурован дневник срещу представяне на документ, удостоверяващ самоличност, се отбелязват трите имена на посетителите, лицето при което отиват, часа на влизане на посетителя. При напускане на сградата в дневника се отбелязва часа на излизане.

/2/ Прави се проверка на посетителя, както и неговия багаж за притежаване на оръжие и други опасни вещества и предмети.

/3/ Не се допуска внасянето на обемисти пакети и вещи, освен с разрешение на директора на детската градина.

 

РАЗДЕЛ V. РЪКОВОДСТВО. УЧИТЕЛСКИ.

УЧИТЕЛСКО-МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ.

Чл.38. ДГ №81  “ Лилия “ се ръководи от директор и педагогически съвет.

Чл.39. /1/. Педагогическият  съвет е постоянно действащ орган за обсъждане и решаване на основните въпроси на организацията и управлението на детската градина, на възпитателно-образователната работа с децата и опазване на тяхното здраве;

/2/. Учителският и учителско-медицинският съвет се свикват по искане на председателя или на една четвърт от членовете му.

Чл.40 Към ОДГ №81  „Лилия“ има учредено „Сдружение родителско  настоятелство при ОДЗ Лилия 81”, което работи като партньор и коректив на ръководството на детското заведение.

Чл.41 Ръководството на ДГ №81  „Лилия“ има право да решава самостоятелно основните въпроси на възпитателно-образователната работа в съответствие със законодателството и съответните нормативни документи за народната просвета и специфичните условия за работа с деца.

Чл. 42 (1) В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.

(2)  Детското портфолио  съдържа:

 1. “Запис” на отделните стъпки от развитието.
 2. Колекция от събрани и подредени материали, предмети, инструменти, насочени към постигане на конкретна определена цел: на развитието или на ученето.

(3) Видове – според носителя на информация: хартиено или електронно портфолио – по избор на учителя на групата.

(4) Съдържание – включва всичко, което учителят е решил, че е полезно и необходимо за детето, за да уважи и стимулира неговата уникалност и индивидуалност. Това могат да бъдат резултати от реални практически задачи, така и фантазният свят на детето.

(5) Структура – включва следните основните етапи

5.1.Съзряване и оформяне на личността на детето:

 • Опитът от семейството, в което детето живее;
 • Адаптиране към групата в детската градина;
 • Темповете на физическото израстване, заболеваемост и др.
 • Приятелите; предпочитанията, игрите, способностите, особеностите и др.

5.2.Промените в детето през престоя в детската градина;

 • Интелектуални;
 • Емоционални;
 • Поведенчески;
 • Социални.
 • Умения за всекидневния живот – навици за самообслужване; решаване на малки проблеми.

5.3.Готовност за училище.

(6) Роля на учителя при създаване на портфолиото:

1) Да вдъхне доверие, оптимизъм и увереност в детето;

2) Да открие силните страни на характера и способностите на детето;

 • Да подскаже варианти за перспектива в развитието на детето на родителите му;
 • Да внесе корекция в детското развитие;
 • Да концентрира внимание върху силните страни на детето;
 • Да разкрие реалните интелектуални, физически и практически способности.

(7) Изисквания към учителя:

 • Обективност на детската оценка.
 • Добронамереност
 • Внимание и такт.

(8) Семейните модели на възпитание:

 • Традиционен модел – да прави това, което прави добре или “ще помагам винаги и докато мога!”
 • Развиващ модел – ще развивам потенциала на детето си или “ще го уча да решава проблеми!”

(9) В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят  на  съответната  подготвителна  група  установява  готовността  на детето за училище.

(10)  Готовността  на  детето  за  училище  отчита  физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.

 

РАЗДЕЛ VІ. НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл.43. Сдружение родителско настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на Обединено детско заведение №81 „Лилия”.

Чл.44.Устройството и дейността на настоятелството е уредено съгласно разпоредбите на ЗПУО и неговия устав.

 1. Ръководството и служителите на детската градина подпомагат дейността на училищното настоятелство.

РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ

Чл.46. Родителският комитет е обществен орган за подпомагане дейността на отделната градинска група.

Чл.47. Родителите сами избират комитета, състоящ се  от председател, секретар и касиер и подпомагат дейността на отделната градинска група и детската градина като цяло с общо решение, взето на първата родителска среща. В протокола от срещата се  описват имената на избраните родители в комитета.

Чл.48. Родителите подпомагат педагогическото взаимодействие с децата, като осигуряват  материалите, които учителите в групата смятат необходими за обезпечаване на основните и допълнителни педагогически форми. Учителите не събират пари от родителите.

РАЗДЕЛ VІІ. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ.

Чл.49. Медицинското обслужване на децата в детското заведение се осигурява от медицинските сестри, които работят по одобрен от директора график.

/1/ За всяко дете се води лична амбулаторна карта.

/2/ В детската градина задължително се оборудва спешен шкаф за оказване на медицинска помощ.

/3/ В случай на необходимост за лечение на дете се вика личен лекар. Родителят декларира името на същия. Необходимите медицински  документи за прием на дете в детската градина са:

а. Васерман (само за родителите на  деца, постъпващи в яслената група);

б. Изследване на кръв, урина;

в. Отрицателен резултат за хелмити;

г. Редовен имунизационен паспорт.

/4/ Родителят е длъжен да информира учителите и медицинските сестри за здравословни проблеми и алергии.

/5/ Забранено е внасянето на лекарства в детското заведение.

/6/ Родителят да информира навреме медицинските сестри и учителите за ОЗБ.

РАЗДЕЛ VIІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Чл.50. Педагогическото взаимодействие в детската градина градина се организира в основни и в допълнителни форми.

Чл.51. Организацията на учебния ден е  съобразена с възрастовите особености и индивидуалните потребности.

Чл.52. Обстановката в детското заведение е разположена така, че да създава свободни и достъпни зони за дейности, за самостоятелност в избора на информация, на играчки и материали, на игри и занимания.

Чл.53. Учителите планират броя и времетраенето на организираните занимания и учебни форми според утвърдена програма от МОН за възпитанието на детето от две до седем на проф. Русинова и колектив.

Чл.54. Учителят няма право да накърнява човешките и гражданските права на детето, да унижава личното му достойнство и да прилага форми на физическо и психическо насилие.

Чл.55. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

/1/. Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие.
/2/. Техните права, свобода и сигурност.
/3/. Зачитане на достойнството, уважение и любов към детето.
/4/. Възпитаване в дух на разбирателство, мир и толерантност.
/5/. Приобщаване към националните традиции и културни цености.

Чл.56. /1/. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават в десет групи – две яслени и осем градински, в които същите са разпределени по възрастов признак.

/2/. През летния период поради намаляване броя на децата се сформират сборни групи, съгласно ал.1.

/3/. При намаляване броя на децата се сформират сборни групи и през учебната година.

Чл.57. /1/. Служителите на детската градина нямат право да обиждат под какъвто и да е предлог и в каквато и да е форма родителите и децата в ОДЗ №81  “ Лилия „.

РАЗДЕЛ ІХ. МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

Чл.58. /1/. ОДЗ №81  “ Лилия “ е общинска детска градина.

/2/. Общината предоставя материалната база на детското заведение за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

Чл.59. Детското заведение се финансира от:

Вноски от общинският бюджет;

Вноски по договор

Чл.60. /1/. Инвентарът се завежда под N: в инвентарната книга.

/2/. Инвентарът се зачислява на работници, служители и учители в детското заведение от домакин срещу подпис.

/3/. При напускане на длъжността, всеки служител е длъжен да издаде имуществото на домакина срещу подпис.

/4/. Лицата, направили умишлени повреди или загубили имущество, го възстановяват в реалния му вид.

/5/. За своевременно възстановяване на нанесените материални щети отговорност носи домакинът.

Чл.61 /1/. Печатът на детското заведение се съхранява от директора и счетоводителя.

/2/. Задължителната документация на детското заведение се съхранява от директора.

/3/. Необходимата документация за получаване, съхранение и изразходване на храната се води и съхранява от домакина на детското заведение.

/4/. Необходимата документация за служителите на ДГ №81 „Лилия”, заплатите и зачисленото им имущество се водят и съхранява от ЗАС.

/5/. Необходимите документи за инструктаж по безопасност и хигиена на труда, входяща и изходяща информация, молби за прием на деца в детското заведение се водят и съхраняват от ЗАС.

/6/. Здравната документация се води и съхранява от медицинските сестри в здравен кабинет.

Чл.62 На целия щатен персонал е забранено да пушат и да употребяват алкохол в района на детското заведение и в присъствието на децата.

РАЗДЕЛ Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

&1. Този правилник се издава на основание на ЗПУО, Наредба №5/2016г., Наредба №8/2016г., чл.181 от Кодекса на труда, Конституция на РБ, Закона за закрила  на детето, Конвенцията за защита правата на детето и е приет на заседание на Педагогическия съвет на 10-12.09.2016 г.

&2. Правилникът влиза в сила от 12.09.2016 г. и отменя действащия до тази дата правилник.

&3. Служителите имат право да правят писмени предложения за изменение на Правилника, адресирани до директора. Предложенията се разглеждат от определена със заповед на директора комисия в едноседмичен срок, ако те са подкрепени поне от 1/3 от служителите или щатния персонал.

&4. Директорът може да издава заповеди, с които да регламентира неуредени с този Правилник или с други нормативни актове въпроси.

&5. Директорът може да отменя издадени от него или от подчинените му заповеди, поради отпадане на основанието, на което са издадени, или по други съображения.

&6. Директорът запознава служителите и родителите с Правилника на детското заведение в десетдевен срок след влизането му в сила.

&7. Копия от Правилника се съхраняват в методичния кабинет и задължителната документация на детското заведение.

Директор: Ел. Райчева