Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпване в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, когато детето навършва 5 годишна възраст. С въвеждането на двегодишната задължителна подготовка сe гарантира равен старт за всяко дете  при постъпване в първи клас. Подготовката ще допринесе за социализацията на децата и развитието на умения, необходими при постъпване в първи клас.

Бъдещите първокласници получават знания по следните направления:

  • Математика
  • Български език и литература
  • Природен свят
  • Социален свят
  • Физическа култура
  • Изобразително изкуство
  • Конструктивно-технически и битови дейности
  • Игрова култура
  • Музика

Обединено детско заведение ”Лилия 81” предлага на  5 -6 годишните деца обучение в подготвителна за училище група. Обучението на децата се провежда по утвърдена Програма за подготвителна група на МОН.

Основни приоритети в работата ни в подготвителната група са:

Качество на подготовката на детето съобразно новата социална позиция „ученик” и успешна адаптация в училище. Качествената подготовка за училище  не означава ограмотяване на децата.

Качествената подготовка за училище трябва да гарантира на децата училищна готовност, което означава детето не само да има определени представи за околния свят, но и да има устойчиво внимание, памет, умения за общуване в връстници и възрастни, положителна нагласа към новата социална роля  „ученик”.

Осигуряване мобилността на децата при преходи от едни към други ситуационни форми, развиващи саморегулацията и социалните им способности за учене в училище и формиране на отношение към бъдещата роля „ученик“.

Информацията се предоставя на детето чрез организирани от учителя привлекателни дейности-обучаващи, практически и игрово познавателни ситуации, с продължителност не повече от 30 минути и винаги се следват от почивка. Децата получават възможност за  чуждо езиково обучение, народни танци, спортни танци, плуване, футбол, приложни изкуства, йога, както и участие в конкурси, изложби, концерти и други.