Уважаеми родители,

С пожелание за успешна нова учебна година  обръщаме Вашето  внимание към  следното:

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

–          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

От ръководството

 

Навиците придобити в детството , не просто имат значение – те са в основата на всичко!“

Безспорно детските заведения са ценен помощник на семейството при отглеждането на децата. Те са и важен фактор за всестранното им хармонично развитие и за приспособяването им към условията на социалната среда.

Детската ясла за първи път в живота отделя детето от семейната среда и родителите. Те са първата причина за промяната на динамичния стереотип на детето, създаден до този момент. Непознатата обстановка, контактът с непознати възрастни и деца, различният микроклимат и режим на хранене, бодърстване и сън, се приемат доста трудно от децата. Пред тях се поставят и редица изисквания от хигиенен, възпитателен и образователен характер, към които те не са привикнали.

Най-благоприятни условия за  развитие на децата могат да се осигурят само при правилно и системно сътрудничество между семейството и детското заведение.

„Да вярваме в децата и да ги оставим сами да намерят отговори на въпросите са два от най –великите дарове, които можем да им дадем“

Затова и ние като екип в яслени групи пристъпваме към Детето с отговорност и уважение – защитаваме правото му на обич , емоционална сигурност , внимание , познание и себеутвърждаване . Ние вярваме , че всяко дете е уникално , и че носи в себе си потенциал , който предстои да развие в по – нататъшния си живот . В индивидуалния темп и специфика на детското съзряване и развитие нашата роля е на консултант и помощник – предлагайки нужните средства , разбираме , поощряваме и насърчаваме детските потребности , пориви , вълнения и чувства .

Образователна програма

За да отгледаме здрави , щастливи и самоуверени деца ни помага програмната система за педагогическо взаимодействие „Аз съм в детската ясла” – тя е съобразена с особеностите и интензивното психофизическо развитие на децата в ранното детство. Включените в програмата обучаващи ситуации са разпределени в основни образователни раздели :

– Опознаване на себе си – организираните занимания включват „Аз познавам” , „Аз се обличам” , „Аз се храня” , „Аз се радвам” , „Аз апликирам” , „Аз мога” , „Мога сам”
– Взаимодействие с другите – „Аз играя” , „Аз говоря”
– Опознаване на околната среда – „Аз съм в детската ясла” , „Аз познавам” , „Аз играя вън”
– Физическа култура – „Аз се движа”
– Музика – „Аз слушам и танцувам” , „Аз пея и танцувам” , „Аз слушам и пея” , „Аз пея” , „Аз празнувам”

Задачите за възпитателна работа целят стимулирането на общото емоционално-социално развитие на детето чрез :
– индивидуален подход към всяко дете ;
– разнообразни и интересни ситуации, ориентирани към специфичните детски възможности ;
– игрово- познавателен метод, мотивиращ естествената детска любознателност.

Целенасочената възпитателна работа изгражда у детето :
– индивидуален стил на дейност и поведение ;
– умения за работа в екип ;
– формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност и дисциплина ;
– развива търсенето на оригинални и нестандартни решения във всяка ситуация ;
– изгражда хигиенни навици и общоприети норми на поведение при хранене, учене и игра.

Детска градина №81  „Лилия“ разполага с две яслени групи: „Звездичка“ и „Смърфовете“