РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА

ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ЯСЛЕНИТЕ ГРУПИ, РОДЕНИ 2016 И 2017 ГОДИНА,

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 СЕПТЕМВРИ ОТ 17:00 ЧАСА В МУЗИКАЛНАТА ЗАЛА НА 81 ДЕТСКА ГРАДИНА „ЛИЛИЯ“!!!

 

Навиците придобити в детството , не просто имат значение – те са в основата на всичко!“

Безспорно детските заведения са ценен помощник на семейството при отглеждането на децата. Те са и важен фактор за всестранното им хармонично развитие и за приспособяването им към условията на социалната среда.

Детската ясла за първи път в живота отделя детето от семейната среда и родителите. Те са първата причина за промяната на динамичния стереотип на детето, създаден до този момент. Непознатата обстановка, контактът с непознати възрастни и деца, различният микроклимат и режим на хранене, бодърстване и сън, се приемат доста трудно от децата. Пред тях се поставят и редица изисквания от хигиенен, възпитателен и образователен характер, към които те не са привикнали.

Най-благоприятни условия за  развитие на децата могат да се осигурят само при правилно и системно сътрудничество между семейството и детското заведение.

„Да вярваме в децата и да ги оставим сами да намерят отговори на въпросите са два от най –великите дарове, които можем да им дадем“

Затова и ние като екип в яслени групи пристъпваме към Детето с отговорност и уважение – защитаваме правото му на обич , емоционална сигурност , внимание , познание и себеутвърждаване . Ние вярваме , че всяко дете е уникално , и че носи в себе си потенциал , който предстои да развие в по – нататъшния си живот . В индивидуалния темп и специфика на детското съзряване и развитие нашата роля е на консултант и помощник – предлагайки нужните средства , разбираме , поощряваме и насърчаваме детските потребности , пориви , вълнения и чувства .

Образователна програма

За да отгледаме здрави , щастливи и самоуверени деца ни помага програмната система за педагогическо взаимодействие „Аз съм в детската ясла” – тя е съобразена с особеностите и интензивното психофизическо развитие на децата в ранното детство. Включените в програмата обучаващи ситуации са разпределени в основни образователни раздели :

– Опознаване на себе си – организираните занимания включват „Аз познавам” , „Аз се обличам” , „Аз се храня” , „Аз се радвам” , „Аз апликирам” , „Аз мога” , „Мога сам”
– Взаимодействие с другите – „Аз играя” , „Аз говоря”
– Опознаване на околната среда – „Аз съм в детската ясла” , „Аз познавам” , „Аз играя вън”
– Физическа култура – „Аз се движа”
– Музика – „Аз слушам и танцувам” , „Аз пея и танцувам” , „Аз слушам и пея” , „Аз пея” , „Аз празнувам”

Задачите за възпитателна работа целят стимулирането на общото емоционално-социално развитие на детето чрез :
– индивидуален подход към всяко дете ;
– разнообразни и интересни ситуации, ориентирани към специфичните детски възможности ;
– игрово- познавателен метод, мотивиращ естествената детска любознателност.

Целенасочената възпитателна работа изгражда у детето :
– индивидуален стил на дейност и поведение ;
– умения за работа в екип ;
– формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност и дисциплина ;
– развива търсенето на оригинални и нестандартни решения във всяка ситуация ;
– изгражда хигиенни навици и общоприети норми на поведение при хранене, учене и игра.

Детска градина №81  „Лилия“ разполага с две яслени групи: „Звездичка“ и „Смърфовете“